Característiques i ubicació del Centre


El C.P. Can Cantó és un centre de Primària d'una sola línea, actualment compta amb quatre unitats d' Ed. Infantil i sis d'Educació Primària. Està ubicat en una zona perifèrica de la ciutat d'Eivissa. Porta en funcionament des del curs 91/92 i l'alumnat ha anat augmentant fins els 270 alumnes d'aquest curs.

Projectes del Centre:

La llengua vehicular del Centre és la Llengua Catalana i compta amb un Projecte d' Immersió lingüística a Ed. Infantil.

Des del curs 2000-01 forma part del Projecte Xarxipèlag de les Illes Balears que permet portar a terme un Programa d'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a tot el centre.

Des del curs 2005-06 participa en una experiència pilot organitzada per Red.es que actualment es denomina "Red de centros educativos avanzados TIC".

Hort Escolar des del curs 1992-93.

Centres Ecoambientals des del curs 2005-06.

Seccions Europees (Plàstica en anglès) des del curs 2008-09. Es compta amb un auxiliar de conversa durant 6 hores setmanals.

Pla de Lectura des del curs 2008-09. Pla de Suport a la Lectoescriptura: Un mestre compartit per donar suport a la lectoescriptura al 2n cicle d'Ed. Primària.

Pla de Reutilització de Llibres de Text des del curs 2008-09.

Projecte d'Agrupaments Escolars "Las Tradiciones a través de las TIC" juntament amb una escola de Lugo i una altra de Lleida des del curs 2008-09.

Es caracteritza por ser un centre dinàmic i obert a l'entorn.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

TRETS D’IDENTITAT
OBJECTIUS
A – LLENGUA DE RELACIÓ I APRENENTATGE A - ÀMBIT PEDAGÒGIC
B - PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS B - ÀMBIT ECONÒMIC-ADMINISTRATIU
C - RELACIÓ AMB L'ENTORN NATURAL I CULTURAL C - ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS

D - LÍNEA METODOLÒGICA

D - ÀMBIT INSTITUCIONAL

E - COEDUCACIÓ

 
F - CONFESSIONALITAT  
G - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  

 

TRETS D’IDENTITAT

A – LLENGUA DE RELACIÓ I APRENENTATGE

Aquesta escola pretén introduir l'alumnat en la realitat cultural i lingüística pròpia de la nostra Comunitat. Per això proporcionarà els mitjans necessaris perquè tothom s'integri per igual.

El català serà la llengua vehicular de l'escola reforçant el seu aprenentatge mitjançant processos d'immersió.

El projecte lingüístic d'aquest Centre s'efectuarà de la següent manera:

- El català serà la llengua bàsica d'aprenentatge i aquella en la qual es realitzarà tot el procés de la lecto-escriptura.

- L'ensenyament-aprenentatge de les àrees que conformin el currículum, a excepció de les altres llengües, es realitzarà en català.

- La llengua castellana s'introduirà al Primer Cicle d'Educació Primària. Es prioritzarà l'expressió oral. A partir del Segon Cicle de Primària, l'ensenyament de la llengua castellana serà oral i escrit.

- La llengua anglesa s'impartirà, prioritàriament de forma oral, a partir del Primer Cicle de Primària. A partir del Segon Cicle l'ensenyament de la llengua anglesa serà oral i escrit.

- L'escola es proposa aconseguir el mateix domini de les dues llengües (catalana i castellana) en acabar l'ensenyament primari.

- Les comunicacions de l'escola (internes i externes) es faran sempre en català.

B - PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

Aquesta escola pretén formar als seus alumnes dins l'àmbit d'uns determinats valors democràtics:
1 - Pluralisme ideològic:
L'educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i les seves conviccions, que no podran ser objecte de coacció ni es podrà obligar a assumir ideologies o creences determinades.

2 - Convivència:
És important que l'alumne aprengui a viure amb els altres companys siguin del nivell social, raça, ... que siguin. Es fomentarà una actitud de civisme i diàleg, que permeti a tots els membres de la Comunitat Educativa expressar lliurament la seva opinió de forma respectuosa i no violenta.

3 - Respecte a la diversitat:
Es fomentarà el respecte a les diferències individuals no discriminant per causes físiques, psicològiques, ... Ajustarem la resposta educativa a les necessitats dels alumnes mitjançant:
- Adaptació de metodologia, activitats, ...
- Pla d'acció tutorial
- Activitats de suport
- Valoració psicopedagògica.

4 - Solidaritat:
L'escola tractarà que l'alumnat sigui solidari amb els altres, col·laborant i ajudant en la superació de dificultats, esmorteint l'egoisme.

5 - Educació no competitiva:
L'escola defensa un procés d'aprenentatge basat en l'estímul de la superació personal, de la col·laboració i de l'ajuda mútua i, en canvi, rebutja el procés que es basi solament en la competició.
Conscients de viure dins un medi social molt competitiu, l'escola creu que l'educació no competitiva és un procés amb contradiccions, i accepta el repte de la creació d'un alumne amb una bona formació i a la vegada amb capacitat de col·laborar i ajudar als altres.

6- Educació no consumista:
L'escola, immersa dins un sistema cada vegada més consumista, ha de contrarestar aquest corrent negatiu i ha de formar persones que valorin els aspectes humans per damunt els materials i les persones pel que són i pel que fan, no pel que tenen o pel que poden adquirir.
Es treballarà també:
- una actitud crítica davant la publicitat.
- no fer un ús abusiu dels recursos i materials al seu abast (material escolar, energia, etc.)
- el reciclatge.

C - RELACIÓ AMB L'ENTORN NATURAL I CULTURAL

A fi d'integrar els alumnes a la realitat cultural i natural de la nostra illa i de la Comunitat a la que pertany treballarem els aspectes lingüístics, els aproparem al nostre medi, així com aprofitarem totes les ofertes que ens facin les institucions per desenvolupar aquest tret d'identitat; sense oblidar el respecte per la natura.

D - LÍNEA METODOLÒGICA

- Crítica, desenvolupant l'esperit crític (positiu i constructiu) i la capacitat de discussió i decisió que condueixi a la voluntat col·lectiva de la millora social. Aconseguint també una actitud oberta i receptiva envers els canvis que el progrés i la tècnica ens reporten.

- Descobridora, construint a partir dels coneixements ja assolits nous coneixements (aprenentatge significatiu) reforçant actituds curioses i investigadores, interessant més la pràctica que la teoria.

- Activa, adaptada a la diversitat de ritmes evolutius i a les capacitats intel·lectuals dels alumnes, introduint els continguts de forma globalitzada, utilitzant activitats motivadores i lúdiques.

- Socialitzadora, donant importància tant a la relació educativa social com a l'adquisició de tècniques i continguts bàsics.

- Responsable, desenvolupant aquesta actitud en els alumnes a l'hora de fer i presentar els seus treballs, complir el que s'ha acordat, etc.

- Autònoma, potenciant l'autoavaluació personal i en grup.

- Participativa, valorant com a fonamental la participació dels alumnes en totes les tasques del procés d'aprenentatge, tant en el treball individual com en equip.

E - COEDUCACIÓ

D'acord amb la igualtat de drets l'ensenyament que s'imparteixi als nens i nenes serà igual i es desenvoluparà en un marc de coeducació.

La coeducació és el procés pel qual s'arriba, a través de les vivències de relació entre nens i nenes, a l'eliminació de les discriminacions entre homes i dones i la superació de la diferenciació de papers assignats a uns i altres.

L'escola intentarà arribar a aquesta complementarietat a través de la dinàmica de l'aula: tractament del llenguatge (a totes les àrees), elecció de material (llibres de text, contes, ...), orientació professional sense identificar professió amb sexe, tasques quotidianes, jocs, activitats extraescolars, ...

L' escola incorporarà també com a eina educativa l'educació sexual, en la mesura de les seves possibilitats.


F - CONFESSIONALITAT

Dins del marc legal de la LODE i la LOGSE, l'escola es manifesta aconfessional per a respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que l'envolta.

Les festes es celebraran com a fet cultural, social i històric des d'un enfocament pluralista.

L'oferta de la Religió Catòlica es basarà en:

- Real Decret 2438/1994 de 16 de desembre (BOE 26.1.95)

- Ordre de 3 d'agost de 1.995 (BOE 209 1-9-95)

- Resolució de 16 d'agost de 1.995 (BOE 213 6-9-95)


G - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Aquest centre pretén incorporar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el curriculum escolar de manera sistematizada a fi de que l’alumnat n’adquireixi un domini bàsic.


OBJECTIUS DEL P.E.C.

A - ÀMBIT PEDAGÒGIC
- Potenciar l'ensenyança activa en la qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge.
- Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.
- Proporcionar als alumnes instruments d'anàlisi científica i fomentar la capacitat d'observació i de crítica.
- Adquisició d'hàbits de treball, estudi, responsabilitat, higiene i salut, i ordre.
- Ampliar la utilització dels diferents mitjans tecnològics (informàtica, vídeo, laboratori, etc.) dins la labor educativa quotidiana.
- Potenciar la interrelació escola-medi.
- Potenciar totes aquelles activitats escolars i extraescolars que afavoreixin l'educació en el temps lliure.

B - ÀMBIT ECONÒMIC-ADMINISTRATIU
- Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interior i exterior.
- Fomentar que els professors, pares i alumnes intervinguin en el control i gestió del Centre a través dels canals que regula la llei.
- Mantenir informatitzada la gestió acadèmica, administrativa i econòmica.

C - ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS
- Aconseguir la implantació, el respecte i l'observança del Reglament de Règim Intern.
- Potenciar el treball en equip dels professors mitjançant l'activitat dels equips de cicle i de la realització de programacions didàctiques coordinades.
- Establir vies per a la participació efectiva de pares, mares, o en el seu cas tutors/tutores, i alumnat.
- Fomentar els hàbits democràtics.
- Obrir el centre per dur a terme diferents activitats extraescolars organitzades conjuntament amb l'A.P.A.

D - ÀMBIT INSTITUCIONAL
- Participar en activitats culturals, educatives, esportives i lúdiques, en general, proposades per institucions, sempre que siguin coherents amb la P.G.A. i els objectius d'aquest PEC.
- Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb les guarderies de procedència dels alumnes i els centres de secundària de la zona.
- Obrir les instal·lacions per a la utilització pública de l'edifici per entitats sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès social, en coordinació amb l'Ajuntament.